Priser

Forsamtale:
Under forsamtalen spørges ind til tidlig udvikling, livsforløb samt aktuel situation. Der spørges bredt ind til symptomer relateret til den mistanke den enkelte henvender sig med. Der screenes desuden bredt for anden psykopatologi. Alle sager konfereres i vores tværfaglige team, hvorefter familien/den enkelte får råd og vejledning ift. yderligere udredning, behandling eller tiltag.
Indledende samtale til terapi og behandling:

Denne samtale henvender sig til børn, unge eller voksne der ønsker at opstarte i et samtaleterapeutisk forløb. Er du eller dit barn på forhånd diagnosticeret, vil vi meget gerne have, at I sender udredningen til os på forhånd. Under samtalen spørger vi ind til vanskeligheder og ønsker. Såfremt man ønsker at fortsætte forløbet i ADD Klinikken, laves en plan sammen med behandleren.

Individuelle samtaler:

Vi tilbyder individuelle samtaler ift. ADD, ADHD, autisme, angst og OCD.

New Forest Parenting Program (NFPP):

8×1 times forældretræning henvendt til forældre med yngre børn med ADHD.

Netværksmøder med skole eller dagsbehandler:

Vi tilbyder netværksmøder online

Psykoedukation:

Vi tilbyder psykoedukation til børn, unge, voksne og forældre ift. ADHD/ADD/autisme. Vores personale har stor erfaring med at formidle, hvad det vil sige at lave med én eller flere af de ovenstående diagnoser. Psykoedukation kan hjælpe den enkelte og netværket omkring denne til en bedre forståelse af adfærd og måden den enkelte er i verden på. Der tales desuden om nyttige strategier i hverdagen.

Udredning børn og unge:

Den neuropsykiatriske udredning består af anamnestisk samtale med forældrene, spørgeskemaer (til barn, forældre og lærere eller pædagoger), begavelsestest, tests der estimerer forskellige kognitive funktioner og eller interviews (eks. ADOS i forbindelse med autismeudredning). Efter undersøgelsen foretages tværfaglig diagnostisk konference, der udfærdiges en rapport, og forældre og barn bliver inviteret ind til en overlevering.

PPV:

Da mange desværre bruger rigtig lang tid på at vente på PPR, tilbyder vi at lave en PPV, som er det PPR almindelig vist udarbejder forud for at barnet kan viderehenvises til BUA. Hvis vi udarbejder en PPV, kan man som forælder henvende sig til egen læge og få denne til at lave henvisningen på baggrund af PPV’en. Vi anbefaler, at man tager kontakt til egen læge og sikrer sig, at denne vil lave henvisningen forud for, at der træffes aftale i klinikken. PPV’en indeholder en begavelsestest, spørgeskemaer udfyldt af forældre, skole og barn, en skoleudtalelse samt en udviklingsanamnese.

Studietræningsteknik:

Mange børn og unge med ADD/ADHD eller autisme har store vanskeligheder med at skabe overblik, at planlægge samt organisere deres problemløsning. Ydermere har de fleste en meget begrænset viden om de strategier, de rent faktisk bruger.

I studietræningsteknikken arbejdes med bevidste strategier som overføres til det konkrete skolearbejde. Man skal regne med, at barnet eller den unge skal træne ugentligt i mindst 12 uger og ofte længere.

Udredning voksne:

Den neuropsykiatriske udredning består af indledende samtale, anamnesesamtale, diagnostisk interview og udfyldelse af spørgeskemaer. Efter undersøgelsen foretages tværfaglig diagnostisk konference, der udfærdiges en rapport og den pågældende inviteres ind til en overlevering.

Følelser og regulering:

2×2 timers opstart og indføring
få hjælp til at forstå dit barns adfærd og nye redskaber til at håndtere dit og dit barns følelser mere hensigtsmæssigt. Vores neuropædagog Lisbeth Fabian er helt fantastisk til at hjælpe forældre til at blive bedre til at forstå og regulere deres børn. Konflikter kan til tider forekomme uløselige, fordi vores mønstre og forståelse er fastlåste. Ofte hjælper det at få friske øjne på de udfordringer der er gået i hårdknude.